හඳුන්වාදීම

සැන් මාකෝස් යනු එක්සත් ජනපදයේ ටෙක්සාස් හි හේස් කවුන්ටි හි නගරයක් වන අතර ප්‍රාන්ත ආසනයකි. නගරයේ සීමාවන් කැල්ඩ්වෙල් සහ ග්වාඩාලූප් ප්‍රාන්තවලටද විහිදේ. සැන් මාකෝස් ඔස්ටින්-රවුන්ඩ් රොක්-සැන් මාකෝස් අගනගරයේ සහ ඔස්ටින් සහ සැන් ඇන්ටෝනියෝ අතර අන්තර් රාජ්‍ය 35 කොරිඩෝවෙහි පිහිටා ඇත.

  • මුදල් ඇමරිකන් ඩොලර්
  • භාෂාව ඉංග්රීසි