හඳුන්වාදීම

සැන් ලුයිස් පොටෝසා, පොදුවේ එස්එල්පී හෝ සැන් ලුයිස් ලෙස හැඳින්වේ, මෙක්සිකානු ප්‍රාන්තයේ සැන් ලුයිස් පොටෝසේ අගනුවර සහ වඩාත්ම ජනාකීර්ණ නගරයයි. නගරය මීටර් 1,864 (අඩි 6,115) ක උන්නතාංශයක පිහිටා ඇත.

  • මුදල් මෙක්සිකානු පෙසෝ
  • භාෂාව ස්පාඤ්ඤ
  • බැලීමට හොඳම කාලය ඕනෑම අවස්ථාවක