සැන් ඇන්ටෝනියෝ, ටී
එක්සත් ජනපදය

සැන් ඇන්ටෝනියෝ, ටී

හඳුන්වාදීම

නිල වශයෙන් සැන් ඇන්ටෝනියෝ නගරය වන සැන් ඇන්ටෝනියෝ නගරය එක්සත් ජනපදයේ වැඩිම ජනගහනයක් සහිත හත්වන නගරය වන අතර ටෙක්සාස් සහ දකුණු ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ මිලියන 1.53 කට වඩා වැඩි ජනගහනයක් සිටින දෙවන වැඩිම ජනගහනය සහිත නගරය වේ.

  • මුදල් ඇමරිකන් ඩොලර්
  • භාෂාව ඉංග්රීසි