හඳුන්වාදීම

සල්ස්බර්ග් ප්‍රාන්තයේ අගනුවර වන අතර එහි වැසියන් 154,211 ක් සිටින අතර එය ඔස්ට්‍රියාවේ සිව්වන විශාලතම නගරය වේ.

  • මුදල් යුරෝ
  • භාෂාව ජර්මානු
  • බැලීමට හොඳම කාලය ඕනෑම අවස්ථාවක