හඳුන්වාදීම

සල්ටා යනු ආර්ජන්ටිනාවේ එකම නමින් අගනුවර සහ වඩාත්ම ජනාකීර්ණ නගරයයි. 618,375 සංගණනයට අනුව ජනගහනය 2010 ක් වන අතර එය ආර්ජන්ටිනාවේ වැඩිම ජනගහනයක් සහිත 7 වන නගරය ද වේ.

  • මුදල් ආර්ජන්ටිනාවේ පෙසෝ
  • භාෂාව ස්පාඤ්ඤ
  • බැලීමට හොඳම කාලය ඕනෑම අවස්ථාවක