සෝල්ට් ලේක් සිටි, UT
එක්සත් ජනපදය

සෝල්ට් ලේක් සිටි, UT

හඳුන්වාදීම

සෝල්ට් ලේක් සිටි (බොහෝ විට සෝල්ට් ලේක් ලෙස කෙටි කොට එස්එල්සී ලෙස කෙටියෙන් හැඳින්වේ) යනු එක්සත් ජනපදයේ t ටා ප්‍රාන්තයේ අගනුවර සහ වඩාත්ම ජනාකීර්ණ මහ නගර සභාව වන අතර t ටාහි වඩාත්ම ජනාකීර්ණ රට වන සෝල්ට් ලේක් ප්‍රාන්තයේ ආසනය ද වේ. 200,591 දී ඇස්තමේන්තුගත ජනගහනය 2018 ක් වන අතර, [9] 1,222,540 ක ජනගහනයක් (2018 ඇස්තමේන්තුව) ඇති සෝල්ට් ලේක් සිටි අගනගරයේ හරය නගරයයි.

  • මුදල් ඇමරිකන් ඩොලර්
  • භාෂාව ඉංග්රීසි