හඳුන්වාදීම

සාලෙම් යනු එක්සත් ජනපදයේ ඔරිගන් ප්‍රාන්තයේ අගනුවර වන අතර මැරියන් ප්‍රාන්තයේ ප්‍රාන්ත ආසනයයි. එය පිහිටා ඇත්තේ විලමෙට් නිම්නයේ කේන්ද්‍රයේ විලමෙට් ගඟ අසබඩ ය. මෙම ගංගාව මේරියන් සහ පොල්ක් ප්‍රාන්ත අතර මායිම වන අතර බටහිර සාලෙම්හි නගර අසල්වැසි ප්‍රදේශය පොල්ක් ප්‍රාන්තයේ වේ.

  • මුදල් ඇමරිකන් ඩොලර්
  • භාෂාව ඉංග්රීසි