හඳුන්වාදීම

ශාන්ත පීටර්ස්බර්ග් යනු බෝල්ටික් මුහුදේ ෆින්ලන්ත බොක්ක ආශ්‍රිතව පිහිටි නෙවා ගඟේ පිහිටි නගරයකි. එය මොස්කව්ට පසු රුසියාවේ දෙවන විශාලතම නගරයයි.

  • මුදල් රුසියානු රූබල්
  • භාෂාව රුසියානු
  • බැලීමට හොඳම කාලය ඕනෑම අවස්ථාවක