හඳුන්වාදීම

ශාන්ත ක්ලවුඩ් යනු එක්සත් ජනපදයේ මිනසෝටා ප්‍රාන්තයේ නගරයක් වන අතර ප්‍රාන්තයේ මධ්‍යම කලාපයේ විශාලතම ජනගහන මධ්‍යස්ථානයයි. 68,043 එක්සත් ජනපද සංගණන ඇස්තමේන්තු අනුව එහි ජනගහනය 2018 ක් වන අතර එය මිනසෝටා හි දහවන විශාලතම නගරය බවට පත්වේ

  • මුදල් ඇමරිකන් ඩොලර්
  • භාෂාව ඉංග්රීසි