හඳුන්වාදීම

සාගුනේ යනු කැනඩාවේ ක්විබෙක්හි සාගුනේ-ලැක්-සෙන්ට්-ජීන් කලාපයේ, සාගුනේ ගඟේ, ක්විබෙක් නගරයට කිලෝමීටර් 200 ක් (සැතපුම් 120 ක්) උතුරින් ගොඩබිම් මාර්ගයෙන්. එය කිලෝමීටර් 126 ක් (සැතපුම් 78 ක්) ඉහළට හා වයඹ දෙසින් ටැඩූසාක්හි පිහිටා ඇත.

  • මුදල් CA ඩොලරය
  • භාෂාව ප්‍රංශ, ඉංග්‍රීසි
  • බැලීමට හොඳම කාලය ඕනෑම අවස්ථාවක