හඳුන්වාදීම

Saginaw (/ ˈsæɡɪnɔː /) යනු එක්සත් ජනපදයේ මිචිගන් ප්‍රාන්තයේ පිහිටි නගරයක් වන අතර Saginaw County හි ආසනයයි. සැගිනෝව් නගරය සහ සැගිනෝව් ප්‍රාන්තය මිඩ්-මිචිගන් ලෙස හැඳින්වේ. සැගිනාව් සජිනාව් චාටර් ටවුන්ෂිප් එකට යාබදව පිහිටා ඇති අතර අසල්වැසි බේ සිටි, මිඩ්ලන්ඩ් සහ මවුන්ට් ප්ලෙසන්ට් සමඟ මහා විල් බොක්ක කලාපයේ කොටසක් ලෙස සැලකේ. සැගිනෝව් ප්‍රාන්තයේ එම්එස්ඒ හි ජනගහනය 6 කි

  • මුදල් ඇමරිකන් ඩොලර්
  • භාෂාව ඉංග්රීසි