හඳුන්වාදීම

රොස්වෙල් යනු එක්සත් ජනපදයේ නිව් මෙක්සිකෝ ප්‍රාන්තයේ චාවේස් ප්‍රාන්තයේ ආසනයක් වන අතර එම රට රොස්වෙල් මයික්‍රොපොලිටන් ප්‍රදේශයෙන් සමන්විත වේ. 2010 සංගණනයට අනුව එහි ජනගහනය 48,411 ක් වූ අතර එය නිව් මෙක්සිකෝවේ පස්වන විශාලතම නගරය බවට පත්විය.

  • මුදල් ඇමරිකන් ඩොලර්
  • භාෂාව ඉංග්රීසි