හඳුන්වාදීම

රොස්ටොක් යනු ජර්මානු ෆෙඩරල් ප්‍රාන්තයේ මෙක්ලන්බර්ග්-බටහිර පොමරේනියාවේ විශාලතම නගරය වන අතර එය පිහිටා තිබෙන්නේ පොක්රේනියා දේශ සීමාවට ආසන්නව පිහිටි මෙක්ලන්බර්ග් ප්‍රාන්තයේ ය.

  • මුදල් යුරෝ
  • භාෂාව ජර්මානු
  • බැලීමට හොඳම කාලය ඕනෑම අවස්ථාවක