හඳුන්වාදීම

රෝස්බර්ග් යනු එක්සත් ජනපදයේ ඔරිගන් ප්‍රාන්තයේ පිහිටි නගරයකි. එය දකුණු ඔරිගන්හි උම්ප්වා ගංගා නිම්නයේ පිහිටා ඇති අතර එය ඩග්ලස් ප්‍රාන්තයේ ප්‍රාන්ත ආසනය සහ වඩාත්ම ජනාකීර්ණ නගරය වේ. 1851 දී ආරම්භ කරන ලද, 21,181 සංගණනයේදී ජනගහනය 2010 ක් වූ අතර එය ඔරිගන් මයික්‍රොපොලිටන් සංඛ්‍යාලේඛන ප්‍රදේශයේ රෝස්බර්ග් හි ප්‍රධාන නගරය බවට පත්විය.

  • මුදල් ඇමරිකන් ඩොලර්
  • භාෂාව ඉංග්රීසි