හඳුන්වාදීම

රොසරියෝ යනු මධ්‍යම ආර්ජන්ටිනාවේ සැන්ටා ෆේ ප්‍රාන්තයේ විශාලතම නගරයයි. මෙම නගරය පිහිටා ඇත්තේ පාරානේ ගඟේ බටහිර ඉවුරේ බුවනෝස් අයර්ස් සිට වයඹ දෙසින් කි.මී. 300 (සැතපුම් 186) දුරිනි.

  • මුදල් ආර්ජන්ටිනාවේ පෙසෝ
  • භාෂාව ස්පාඤ්ඤ
  • බැලීමට හොඳම කාලය ඕනෑම අවස්ථාවක