හඳුන්වාදීම

රෝමය අගනුවර වන අතර ඉතාලියේ විශේෂ කොමියුනයක් මෙන්ම ලාසියෝ කලාපයේ අගනුවර වේ. සහස්‍ර දෙකකට වැඩි කාලයක් පුරා නගරය ප්‍රධාන මානව ජනාවාසයක් වී තිබේ. වර්ග කිලෝමීටර් 2,844,395 (වර්ග සැතපුම් 1,285) ක පදිංචිකරුවන් 2 ක් සිටින අතර එය රටේ වඩාත්ම ජනාකීර්ණ කොමියුනය ද වේ.

  • මුදල් යුරෝ
  • භාෂාව ඉතාලි
  • බැලීමට හොඳම කාලය ඕනෑම අවස්ථාවක