හඳුන්වාදීම

රොචෙස්ටර් යනු එක්සත් ජනපදයේ නිව්යෝර්ක් ප්‍රාන්තයේ පිහිටි නගරයක් වන අතර නිව්යෝර්ක් නගරය සහ බෆලෝ වලින් පසු වැඩිම ජනගහනයක් ඇති තුන්වන ස්ථානයයි. එය මොන්රෝ ප්‍රාන්තයේ ආසනය වන අතර එය 206,290 දී ඇස්තමේන්තුගත ජනගහනය 2018 කි. රොචෙස්ටර් අගනගරයේ ජනගහනය මිලියනයකට වඩා වැඩිය. රොචෙස්ටර් යනු ප්‍රමාණවත් තත්වයක් සහිත ගෝලීය නගරයකි.

  • මුදල් ඇමරිකන් ඩොලර්
  • භාෂාව ඉංග්රීසි