හඳුන්වාදීම

රොචෙස්ටර් යනු එක්සත් ජනපදයේ මිනසෝටා ප්‍රාන්තයේ 1854 දී ආරම්භ කරන ලද නගරයක් වන අතර එය අග්නිදිග මිනසෝටා හි සුම්බ්‍රෝ ගඟේ දකුණු දෙබලක පිහිටා ඇති ඔල්ම්ස්ටෙඩ් ප්‍රාන්තයේ ප්‍රාන්ත ආසනයයි. එය මිනසෝටා හි තුන්වන විශාලතම නගරය වන අතර මිනියාපොලිස් - ශා. පෝල් මෙට්‍රොපොලිටන් සංඛ්‍යාලේඛන ප්‍රදේශය. 2018 වන විට රොචෙස්ටර් අගනගරයේ ජනගහනය 219,802 ක් ලෙස ගණන් බලා තිබේ.

  • මුදල් ඇමරිකන් ඩොලර්
  • භාෂාව ඉංග්රීසි