හඳුන්වාදීම

රෝනෝක් යනු එක්සත් ජනපද වර්ජිනියා ප්‍රාන්තයේ ස්වාධීන නගරයකි. 2010 සංගණනයේදී ජනගහනය 97,032 කි. එය වර්ජිනියාවේ රෝනෝක් කලාපයේ රෝනෝක් නිම්නයේ පිහිටා ඇත.

  • මුදල් ඇමරිකන් ඩොලර්
  • භාෂාව ඉංග්රීසි