හඳුන්වාදීම

රියෝ ද ජැනෙයිරෝ යනු රියෝ ද ජැනෙයිරෝ අගනගරයේ නැංගුරම වන අතර බ්‍රසීලයේ දෙවන වැඩිම ජනගහනයක් සහිත මහ නගර සභාව වන අතර ඇමරිකාවේ ජනගහනයෙන් හයවන ස්ථානයයි.

  • මුදල් බ්‍රසීලියානු සැබෑ
  • භාෂාව පෘතුගීසි
  • බැලීමට හොඳම කාලය ඕනෑම අවස්ථාවක