හඳුන්වාදීම

රීගා යනු ලැට්වියාවේ අගනුවර වන අතර එහි වැසියන් 632,614 ක් (2019) වාසය කරන අතර එය ලැට්වියාවේ ජනගහනයෙන් තුනෙන් එකකි. ලැට්වියාවේ අනෙකුත් නගරවලට වඩා සැලකිය යුතු තරම් විශාල වීම නිසා රීගා යනු රටේ ප්‍රාථමික නගරයයි. බෝල්ටික් ප්‍රාන්ත තුනේ විශාලතම නගරය ද වන අතර බෝල්ටික් ප්‍රාන්ත තුනෙහි ඒකාබද්ධ ජනගහනයෙන් දහයෙන් එකක් පමණ එහි වාසය කරයි.

  • මුදල් යුරෝ
  • භාෂාව ලැට්වියානු
  • බැලීමට හොඳම කාලය ඕනෑම අවස්ථාවක