හඳුන්වාදීම

රේක්ජානෙස්බර් යනු අයිස්ලන්තයේ දකුණු අර්ධද්වීපයේ (සුර්නස්) පිහිටි මහ නගර සභාවකි. එය සෑදී ඇත්තේ කෙෆ්ලාවෙක්, නජරවාක් සහ හෆ්නීර් ගම්මානයෙනි. 1994 දී නගර සභාව නිර්මාණය කරන ලද්දේ නගර තුනේ වැසියන් ඒවා එකකට ඒකාබද්ධ කිරීමට ඡන්දය දුන් අවස්ථාවේදීය. පුරවැසියන් 18.920 ක් (2019) සිටින අයිස්ලන්තයේ පස්වන විශාලතම මහ නගර සභාව වන්නේ රේක්ජානෙස්බර් ය.

  • මුදල් අයිස්ලන්ත ක්‍රානා
  • භාෂාව අයිස්ලන්ත අරාබි
  • බැලීමට හොඳම කාලය ඕනෑම අවස්ථාවක