රෙඩින්ග්, CA
එක්සත් ජනපදය

රෙඩින්ග්, CA

විස්මිත බොඩි රබ් සපයන්නන්, නුරු සම්බාහනය රෙඩින්, සීඒ නාමාවලිය.

හඳුන්වාදීම

රෙඩින්ග් යනු එක්සත් ජනපදයේ කැලිෆෝනියාවේ ශාස්ටා ප්‍රාන්තයේ ප්‍රාන්ත ආසනයකි. එය සැක්රමෙන්ටෝ ගඟ දිගේ සැතපුම් 162 ක් (කිලෝමීටර 261 ක්) උතුරින් සහ කැලිෆෝනියාවේ උතුරු දේශ සීමාවට සැතපුම් 120 ක් (කි.මී. 190 ක්) දකුණින් ඔරිගන් ප්‍රාන්තය සමඟ බෙදා ගනී. පුදුම bodyrub සපයන්නන්, නාඌ සම්බාහනය රෙඩින්ග්, CA නාමාවලිය.

  • මුදල් ඇමරිකන් ඩොලර්
  • භාෂාව ඉංග්රීසි
  • බැලීමට හොඳම කාලය ඕනෑම අවස්ථාවක