හඳුන්වාදීම

කියවීම යනු එක්සත් ජනපදයේ පෙන්සිල්වේනියාවේ බර්ක්ස් ප්‍රාන්තයේ නගර ආසනයකි. 88,495 එක්සත් ජනපද සංගණන ඇස්තමේන්තු අනුව 2018 ක ජනගහනයක් සිටින එය පෙන්සිල්වේනියාවේ පස්වන විශාලතම නගරය වේ. ප්‍රාන්තයේ ගිනිකොන දෙසින් පිහිටා ඇති මෙය විශාල කියවීමේ ප්‍රදේශයේ ප්‍රධාන නගරය වන අතර එහි පදිංචිකරුවන් 420,152 ක් වාසය කරන අතර විශාල ඩෙලවෙයාර් නිම්නයටද ඇතුළත් වේ.

  • මුදල් ඇමරිකන් ඩොලර්
  • භාෂාව ඉංග්රීසි