හඳුන්වාදීම

ශී Rap ්‍ර නගරය යනු එක්සත් ජනපදයේ දකුණු ඩැකෝටා හි දෙවන වඩාත් ජනාකීර්ණ නගරය වන අතර පෙනින්ග්ටන් ප්‍රාන්තයේ ප්‍රාන්ත ආසනයයි.

  • මුදල් ඇමරිකන් ඩොලර්
  • භාෂාව ඉංග්රීසි