හඳුන්වාදීම

රංගපූර් යනු බංග්ලාදේශයේ සහ රංපූර් කොට් .ාසයේ ප්‍රධාන නගරවලින් එකකි. රංපූර් 16 දෙසැම්බර් 1769 වන දින දිස්ත්‍රික් මූලස්ථානයක් ලෙස ප්‍රකාශයට පත් කරන ලද අතර 1869 දී එය මහ නගර සභාවක් ලෙස ස්ථාපිත කරන ලද අතර එය බංග්ලාදේශයේ පැරණිතම මහ නගර සභාවක් බවට පත් විය.

  • මුදල් බංග්ලාදේශ ටකා
  • භාෂාව බෙංගාලි
  • බැලීමට හොඳම කාලය ඕනෑම අවස්ථාවක