හඳුන්වාදීම

රාංචි යනු ඉන්දියාවේ ජාර්කන්ඩ් ප්‍රාන්තයේ අගනුවරයි. දකුණු බිහාර්, උතුරු ඔරිස්සා, බටහිර බටහිර බෙංගාලය සහ වර්තමාන චට්ටිස්ගාර්හි නැගෙනහිර ප්‍රදේශය සඳහා ගෝත්‍රික ප්‍රදේශ සඳහා වෙනම රාජ්‍යයක් ඉල්ලා සිටි ජාර්කන්ඩ් ව්‍යාපාරයේ කේන්ද්‍රස්ථානය වූයේ රාංචි ය.

  • මුදල් රු
  • භාෂාව හින්දි, ඉංග්‍රීසි
  • බැලීමට හොඳම කාලය ඕනෑම අවස්ථාවක