හඳුන්වාදීම

රන්කගුවා යනු මධ්‍යම චිලියේ නගරයක් වන අතර රන්කගුවා නගර සභාවේ කොටසකි. එය කැචපෝල් පළාතේ සහ ඕ හිගින්ස් කලාපයේ අගනුවර වන අතර එය ජාතික අගනුවර වන සන්තියාගෝ සිට කි.මී. 87 (සැතපුම් 54) දකුණින් පිහිටා ඇත.

  • මුදල් චිලී පෙසෝ
  • භාෂාව ස්පාඤ්ඤ
  • බැලීමට හොඳම කාලය ඕනෑම අවස්ථාවක