හඳුන්වාදීම

රාජ්ෂාහි යනු අගනගරයක් වන අතර බංග්ලාදේශයේ ප්‍රධාන නාගරික, වාණිජ හා අධ්‍යාපන මධ්‍යස්ථානයකි. එය නාමික කොට් division ාශයේ සහ දිස්ත්‍රික්කයේ පරිපාලන ආසනය ද වේ.

  • මුදල් බංග්ලාදේශ ටකා
  • භාෂාව බෙංගාලි
  • බැලීමට හොඳම කාලය ඕනෑම අවස්ථාවක