හඳුන්වාදීම

රායිපූර් යනු ඉන්දියානු චට්ටිස්ගාර් ප්‍රාන්තයේ අගනුවරයි. රායිපූර් දිස්ත්‍රික්කයේ සහ රායිපූර් කොට් of ාශයේ පරිපාලන මූලස්ථානය ද වේ. එය ප්‍රාන්තයේ විශාලතම නගරය ද වේ.

  • මුදල් රු
  • භාෂාව හින්දි, ඉංග්‍රීසි
  • බැලීමට හොඳම කාලය ඕනෑම අවස්ථාවක