හඳුන්වාදීම

රේසීන් යනු එක්සත් ජනපදයේ විස්කොන්සින් හි රේසීන් කවුන්ටි හි පිහිටි නගර ආසනයකි. එය පිහිටා තිබෙන්නේ රූට් ගඟේ මුඛයේ මිචිගන් විල අසල ය. රේසීන් මිල්වෞකි සිට සැතපුම් 22 ක් දකුණට වන්නට පිහිටා ඇති අතර එය මහා මිල්වෞකි ප්‍රදේශයේ කොටසකි. 2010 එක්සත් ජනපද සංගණනයට අනුව, නගරයේ ජනගහනය 78,860 ක් වූ අතර එය විස්කොන්සින් හි පස්වන විශාලතම නගරය බවට පත්විය.

  • මුදල් ඇමරිකන් ඩොලර්
  • භාෂාව ඉංග්රීසි