හඳුන්වාදීම

ක්විටෝ යනු ඉක්වදෝරයේ අගනුවර වන අතර රටේ වඩාත්ම ජනාකීර්ණ නගරය වන අතර මුහුදු මට්ටමේ සිට මීටර් 2,850 (අඩි 9,350) ක උන්නතාංශයක එය ලා පාස් පසු ලොව දෙවන ඉහළම නිල අගනගරය වන අතර එය ආසන්නතම නගරය වේ. සමකයට.

  • මුදල් ඇමරිකන් ඩොලර්
  • භාෂාව ස්පාඤ්ඤ
  • බැලීමට හොඳම කාලය ඕනෑම අවස්ථාවක