හඳුන්වාදීම

සන්තියාගෝ ඩි ක්වෙටාරෝ යනු මධ්‍යම මෙක්සිකෝවේ පිහිටි ක්වෙරටාරෝ ප්‍රාන්තයේ අගනුවර සහ විශාලතම නගරයයි. එය බජාවෝ හි සාර්ව කලාපයේ කොටසකි.

  • මුදල් මෙක්සිකානු පෙසෝ
  • භාෂාව ස්පාඤ්ඤ
  • බැලීමට හොඳම කාලය ඕනෑම අවස්ථාවක