හඳුන්වාදීම

ක්විබෙක් නගරය යනු කැනේඩියානු ක්විබෙක් පළාතේ අගනුවරයි. 2016 ජූලි වන විට නගරයේ ජනගහනය 531,902 ක් වූ අතර අගනගරයේ ජනගහනය 800,296 කි.

  • මුදල් CA ඩොලරය
  • භාෂාව ප්‍රංශ, ඉංග්‍රීසි
  • බැලීමට හොඳම කාලය ඕනෑම අවස්ථාවක