හඳුන්වාදීම

පූනේ යනු ඉන්දියාවේ මහාරාෂ්ට්‍ර ප්‍රාන්තයේ ඉතා ජනාකීර්ණ අගනගරයක් වන අතර ඉන්දියාවේ ජනගහනයෙන් අටවන නගරය වන අතර ඇස්තමේන්තුගත ජනගහනය මිලියන 7.2 ක් පමණ වන අතර එය 2019 වන විට ඉන්දියාවේ වඩාත්ම ජීවත්විය හැකි නගරයක් ලෙස ශ්‍රේණිගත කර ඇත.

  • මුදල් රු
  • භාෂාව හින්දි, ඉංග්‍රීසි
  • බැලීමට හොඳම කාලය ඕනෑම අවස්ථාවක