හඳුන්වාදීම

පුල්මන් යනු විට්මන් ප්‍රාන්තයේ විශාලතම නගරය වන අතර එය ගිනිකොන දිග වොෂිංටන් ප්‍රාන්තයේ පැසිෆික් වයඹදිග පැලූස් ප්‍රදේශය තුළ පිහිටා ඇත. 29,799 සංගණනයේදී ජනගහනය 2010 ක් වූ අතර එය 34,019 දී 2018 ක් ලෙස ගණන් බලා ඇත. මුලින් ත්‍රි ෆෝක්ස් ලෙස ආරම්භ කරන ලද මෙම නගරය 1884 දී කාර්මික ජෝර්ජ් පුල්මන්ගේ නමින් නම් කරන ලදී.

  • මුදල් ඇමරිකන් ඩොලර්
  • භාෂාව ඉංග්රීසි