හඳුන්වාදීම

පුවර්ටෝ වල්ලර්ටා යනු මෙක්සිකානු ප්‍රාන්තයේ ජාලිස්කෝ හි පැසිෆික් සාගරයේ බහියා ඩි බන්ඩරස් හි පිහිටි මෙක්සිකානු වෙරළ නිවාඩු නිකේතනයකි. පීවී හෝ සරලව වල්ලර්ටා යනු ග්වාඩලජාරා අගනගරයෙන් පසු ප්‍රාන්තයේ දෙවන විශාලතම නාගරික සමූහකරණයයි.

  • මුදල් මෙක්සිකානු පෙසෝ
  • භාෂාව ස්පාඤ්ඤ
  • බැලීමට හොඳම කාලය ඕනෑම අවස්ථාවක