හඳුන්වාදීම

නිල වශයෙන් සැන් ෆෙලිපේ ඩි පුවර්ටෝ ප්ලාටා ලෙස හැඳින්වෙන පුවර්ටෝ ප්ලාටා ඩොමිනිකන් ජනරජයේ නවවන විශාලතම නගරය වන අතර පුවර්ටෝ ප්ලාටා පළාතේ අගනුවර වේ.

  • මුදල් ඩොමිනිකන් පෙසෝ
  • භාෂාව ස්පාඤ්ඤ
  • බැලීමට හොඳම කාලය ඕනෑම අවස්ථාවක