හඳුන්වාදීම

පුවර්ටෝ මොන්ට් යනු දකුණු චිලියේ වරාය නගරයක් වන අතර එය ලොස් ලාගෝස් කලාපයේ ලැන්කිහියු පළාතේ රෙලොන්කාව් ශබ්දයේ උතුරු කෙළවරේ පිහිටා ඇත.

  • මුදල් චිලී පෙසෝ
  • භාෂාව ස්පාඤ්ඤ
  • බැලීමට හොඳම කාලය ඕනෑම අවස්ථාවක