හඳුන්වාදීම

Provo යනු එක්සත් ජනපදයේ t ටා හි තුන්වන විශාලතම නගරයයි. එය සෝල්ට් ලේක් සිට සැතපුම් 43 ක් (කි.මී. 69) දකුණින් වසට් පෙරමුණ දිගේ පිහිටා ඇත. ප්‍රොවෝ යනු t ටා ප්‍රාන්තයේ විශාලතම නගරය සහ ප්‍රාන්ත ආසනයයි. එය බ්‍රිගේම් යන්ග් විශ්ව විද්‍යාලයේ නිවහන වන අතර සන්ඩන්ස් රිසෝට් පිහිටා ඇත්තේ නගරයට ඊසාන දෙසින් ය.

  • මුදල් ඇමරිකන් ඩොලර්
  • භාෂාව ඉංග්රීසි