හඳුන්වාදීම

අලහබාද්, නිල වශයෙන් ප්‍රයග්‍රාජ් ලෙසද, ඉලහබාද් සහ ප්‍රයාග් ලෙසද හැඳින්වේ, එය ඉන්දියාවේ උත්තර් ප්‍රදේශ් ප්‍රාන්තයේ පිහිටි නගරයකි. එය අලහබාද් දිස්ත්‍රික්කයේ පරිපාලන මූලස්ථානයයි. එය ප්‍රාන්තයේ වඩාත්ම ජනාකීර්ණ දිස්ත්‍රික්කය වන අතර ඉන්දියාවේ 13 වන වැඩිම ජනගහනය සහිත දිස්ත්‍රික්කය වන අතර අලහබාද් කොට් division ාශය වේ.

  • මුදල් රු
  • භාෂාව හින්දි, ඉංග්‍රීසි
  • බැලීමට හොඳම කාලය ඕනෑම අවස්ථාවක