හඳුන්වාදීම

ප්‍රාග් යනු චෙක් ජනරජයේ අගනුවර සහ විශාලතම නගරය, යුරෝපා සංගමයේ 13 වන විශාලතම නගරය සහ බොහීමියාවේ capital තිහාසික අගනුවරයි.

  • මුදල් චෙක් කොරුණ
  • භාෂාව චෙක්
  • බැලීමට හොඳම කාලය ඕනෑම අවස්ථාවක