හඳුන්වාදීම

පොස්නායි යනු බටහිර-මධ්‍යම පෝලන්තයේ වර්ටා ගඟේ, මහා පෝලන්ත කලාපයේ පිහිටි නගරයක් වන අතර එය පෝලන්තයේ පස්වන විශාලතම නගරය වේ. ඕල්ඩ් ටවුන් සහ ඔස්ට්‍රෝ ටුම්ස්කි ආසන දෙව්මැදුර සඳහා එය වඩාත් ප්‍රසිද්ධය.

  • මුදල් පෝලන්ත złoty
  • භාෂාව පෝලන්ත
  • බැලීමට හොඳම කාලය ඕනෑම අවස්ථාවක