හඳුන්වාදීම

පොට්ස්ඩෑම් යනු එක්සත් ජනපදයේ නිව්යෝර්ක්හි ශාන්ත ලෝරන්ස් ප්‍රාන්තයේ පිහිටි නගරයකි. 17,029 සංගණනයේදී නගර ජනගහනය 2010 කි. පොට්ස්ඩෑම් යනු උතුරු නිව්යෝර්ක් හි සංස්කෘතික හා අධ්‍යාපන කේන්ද්‍රස්ථානයකි.

  • මුදල් ඇමරිකන් ඩොලර්
  • භාෂාව ඉංග්රීසි