හඳුන්වාදීම

පෝර්ට්ස්මූත් යනු වර්ජිනියා පොදුරාජ්‍ය මණ්ඩලයේ ස්වාධීන නගරයකි. 2010 සංගණනයට අනුව ජනගහනය 95,535 කි. එය හැම්ප්ටන් පාරේ අගනගරයේ කොටසකි.

  • මුදල් ඇමරිකන් ඩොලර්
  • භාෂාව ඉංග්රීසි