හඳුන්වාදීම

පෝටෝ ඇලෙග්‍රේ යනු බ්‍රසීලයේ රියෝ ග්‍රෑන්ඩ් ඩෝ සුල් හි අගනුවර සහ විශාලතම නගරයයි.

  • මුදල් බ්‍රසීලියානු සැබෑ
  • භාෂාව පෘතුගීසි
  • බැලීමට හොඳම කාලය ඕනෑම අවස්ථාවක