හඳුන්වාදීම

පෝට්ලන්ඩ් යනු එක්සත් ජනපදයේ මේන් ප්‍රාන්තයේ වඩාත්ම ජනාකීර්ණ නගරය වන අතර කම්බර්ලන්ඩ් ප්‍රාන්තයේ ආසනයයි. පෝට්ලන්ඩ් හි ජනගහනය 66,417 වන විට 2018 ක් විය.

  • මුදල් ඇමරිකන් ඩොලර්
  • භාෂාව ඉංග්රීසි