හඳුන්වාදීම

පෝටේල්ස් යනු එක්සත් ජනපදයේ නිව් මෙක්සිකෝවේ රූස්වෙල්ට් ප්‍රාන්තයේ පිහිටි නගර ආසනයකි. 12,280 සංගණනයේදී ජනගහනය 2010 කි.

  • මුදල් ඇමරිකන් ඩොලර්
  • භාෂාව ඉංග්රීසි