හඳුන්වාදීම

පෝට් හුරොන් යනු එක්සත් ජනපදයේ මිචිගන් ප්‍රාන්තයේ පිහිටි නගරයක් වන අතර ශාන්ත ක්ලෙයාර් ප්‍රාන්තයේ ප්‍රාන්ත ආසනයයි. 30,184 සංගණනයේදී ජනගහනය 2010 කි. නගරය පෝර්ට් හුරොන් නගරයට යාබදව පිහිටා ඇති නමුත් පරිපාලනමය වශයෙන් ස්වාධීන වේ.

  • මුදල් ඇමරිකන් ඩොලර්
  • භාෂාව ඉංග්රීසි