හඳුන්වාදීම

පොඩ්ගොරිකා යනු මොන්ටිනිග්‍රෝහි අගනුවර සහ විශාලතම නගරයයි.

  • මුදල් යුරෝ
  • භාෂාව මොන්ටිනිග්‍රින්
  • බැලීමට හොඳම කාලය ඕනෑම අවස්ථාවක